hamburger icon
close menu icon
pl arrow
subpage icon

PRZETARG

Jantar 3.11.2022

 

Przetarg

 

prowadzone zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

 

1.Dane zamawiającego

Forrest Michał Staroń

Ul. Gdańska 67r

82-103 Jantar

Tel. 518521703

Email: forrestjantar@gmail.pl

www.forestjantar.pl

 1. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

 

2.1 urządzenia kosmetycznego umożliwiającego przeprowadzenie zabiegów medycyny estetycznej i fizjoterapii przy pomocy technologii fali akustycznej

 1. 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia są urządzenia kosmetyczne:

 • fala akustyczna

częstotliwość 1-22 hZ

ciśnienie 0.3-5.0 bar

3.2 Dostawca udzieli 12 miesięcy na swoje produkty licząc od dnia podpisania umowy.

 1. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  Cena brutto – 100%

4.1 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium – cena będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Cena brutto = [(Cn : Cb) x 100%] x 100
gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb – cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

4.2  Maksymalną ilość punktów za kryterium cena otrzyma oferta z najniższą ceną.

 1. Termin i miejsce składania ofert

5.1Oferty można składać do dnia 14.11.2022r

5.2  Oferty można składać w siedzibie zamawiającego

Forrest Michał Staroń

Ul. Gdańska 67r

82-103 Jantar

Tel. 518521703

lub email na adres forrestjantar@gmail.com

5.3 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone

6 - W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

6.1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu  zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7 - Informacja o unieważnieniu postępowania.
7.1. W przypadku braku złożenia, co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Informacje, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona.
8.1. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
3) jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Zasadach konkurencyjnego trybu (…);
4) jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć na w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

Formularz ofertowy

                                                                             

 1. Dane zamawiającego:

Forrest Michał Staroń

Ul. Gdańska 67r

82-103 Jantar

Tel. 518521703

Email: forrestjantar@gmail.pl

www.forestjantar.pl

                                                                                             

 1. Nazwa i adres Wykonawcy:

....…………………………………

....…………………………………

....…………………………………

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie urządzenia kosmetycznego:

3.1 umożliwiającego przeprowadzenie zabiegów medycyny estetycznej i fizjoterapii przy pomocy technologii fali akustycznej

za cenę:

netto………………….zł(słownie: …………………………………………………………………),

podatek VAT …………… zł,

brutto………………………zł(słownie: …………………………………………………………...….).

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Na dostawę udzielam gwarancji 12 miesię licząc od podpisania umowy..

 

 

Data                                                                                      Podpis Wykonawcy

 

Jantar 3.11.2022

Przetarg

 

prowadzone zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

 

1.Dane zamawiającego

Forrest Michał Staroń

Ul. Gdańska 67r

82-103 Jantar

Tel. 518521703

Email: forrestjantar@gmail.pl

www.forestjantar.pl

 1. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

2.1 urządzenia kosmetycznego umożliwiającego przeprowadzenie zabiegów z zastosowanie technologii precyzyjnego frakcjonowania mikroigłowego RF(fala radiowa) światła led na twarz i ciało

 1. 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia są urządzenia kosmetyczne:

 • radiofrekfencja mikroigłowa

 - głowica 36 igieł

- nakłuwanie od 0,5mm do 3,5mm przy jednoczesnym podgrzaniu tkanek 45-600C

3.2 Dostawca udzieli 12 miesięcy na swoje produkty licząc od dnia podpisania umowy.

 1. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  Cena brutto – 100%

4.1 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium – cena będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Cena brutto = [(Cn : Cb) x 100%] x 100
gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb – cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

4.2  Maksymalną ilość punktów za kryterium cena otrzyma oferta z najniższą ceną.

 1. Termin i miejsce składania ofert

5.1 Oferty można składać do dnia 14.11.2022r

5.2  Oferty można składać w siedzibie zamawiającego

Forrest Michał Staroń

Ul. Gdańska 67r

82-103 Jantar

Tel. 518521703

lub email na adres forrestjantar@gmail.com

5.3 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone

6 - W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

6.1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu  zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7 - Informacja o unieważnieniu postępowania.
7.1. W przypadku braku złożenia, co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Informacje, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona.
8.1. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
3) jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Zasadach konkurencyjnego trybu (…);
4) jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć na w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

Formularz ofertowy

                                                                             

 1. Dane zamawiającego:

Forrest Michał Staroń

Ul. Gdańska 67r

82-103 Jantar

Tel. 518521703

Email: forrestjantar@gmail.pl

www.forestjantar.pl

                                                                                             

 1. Nazwa i adres Wykonawcy:

....…………………………………

....…………………………………

....…………………………………

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie urządzenia kosmetycznego:

3.1 umożliwiającego przeprowadzenie zabiegów z zastosowanie technologii precyzyjnego frakcjonowania mikroigłowego RF(fala radiowa) światła led na twarz i ciało za cenę:

netto………………….zł(słownie: ……………………………………………………………...…..),

podatek VAT …………… zł,

brutto………………………zł(słownie:…………………………………………………...………….).

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Na dostawę udzielam gwarancji 12 miesięcy licząc od bezusterkowego odbioru sprzętu.

 

 

Data                                                                                      Podpis Wykonawcy

 

Jantar 3.11.2022

Przetarg

 

prowadzone zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

 

1.Dane zamawiającego

Forrest Michał Staroń

Ul. Gdańska 67r

82-103 Jantar

Tel. 518521703

Email: forrestjantar@gmail.pl

www.forestjantar.pl

 1. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

 

2.1

 urządzenia kosmetycznego umożliwiającego przeprowadzenie zabiegów w celu redukcji zmian naczyniowych i pigmentacyjnych, poprawiającego koloryt i strukturę skóry, liftingującego i odmładzającego przy użyciu technologii laserowej i podczerwieni

 

 1. 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia są urządzenia kosmetyczne:

 • Lasera ipl

           długość fali 500- 600nm

rozmiar plamki 3 cm2-6cm2

3.2 Dostawca udzieli 12 miesiące swoje produkty licząc od dnia podpisania umowy.

 1. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  Cena brutto – 100%

4.1 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium – cena będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Cena brutto = [(Cn : Cb) x 100%] x 100
gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb – cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

4.2  Maksymalną ilość punktów za kryterium cena otrzyma oferta z najniższą ceną.

 1. Termin i miejsce składania ofert

5.1Oferty można składać do dnia 14.11.2022R

5.2  Oferty można składać w siedzibie zamawiającego

Forrest Michał Staroń

Ul. Gdańska 67r

82-103 Jantar

Tel. 518521703

lub email na adres forrestjantar@gmail.com

5.3 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone

6 - W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

6.1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu  zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7 - Informacja o unieważnieniu postępowania.
7.1. W przypadku braku złożenia, co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Informacje, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona.
8.1. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
3) jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Zasadach konkurencyjnego trybu (…);
4) jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć na w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

 

Formularz ofertowy

                                                                             

 1. Dane zamawiającego:

Forrest Michał Staroń

Ul. Gdańska 67r

82-103 Jantar

Tel. 518521703

Email: forrestjantar@gmail.pl

www.forestjantar.pl

                                                                                             

 1. Nazwa i adres Wykonawcy:

....…………………………………

....…………………………………

....…………………………………

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie urządzenia kosmetycznego:
 2. umożliwiającego przeprowadzenie zabiegów w celu redukcji zmian naczyniowych i pigmentacyjnych, poprawiającego koloryt i strukturę skóry, liftingującego i odmładzającego przy użyciu technologii laserowej i podczerwieni za cenę:

netto…………………zł (słownie:………………………………………………),

Podatek VAT…….zł

brutto………………..zł(słownie:…………………………………………………………..)

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Na dostawę udzielam gwarancji 12 miesięcy licząc od bezusterkowego odbioru sprzętu.

 

 

Data                                                                                      Podpis Wykonawcy

 

 

phone icon
ZAREZERWUJ TERAZ
phone icon
bon image
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda